Yπόμνημα ΦΣΑ προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μυλλέρου αρ.1 και Αγησιλάου, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
__________________ 
          Επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 87 Εμπ/27.05.2013 εγγράφου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που απευθύνεται προς εσάς και το οποίο επισυνάπτουμε εκ νέου στο παρόν, προκειμένου να διευκολύνουμε τους ελεγκτές σας να διαμορφώσουν αμερόληπτη κρίση, επαγόμεθα τα ακόλουθα:

          Την 08.05.2013 και ενώ όλος ο αιμορραγών κλάδος των φαρμακοποιών, του οποίου τυγχάνουμε το επίσημο Συνδικαλιστικό Όργανο, ανέμενε εναγωνίως την πληρωμή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκρεμών λογαριασμών τεσσάρων (4) μηνών, διαπιστώσαμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι με αριθμό Α.Δ.Α. ΒΕΝ0ΟΞ7Μ-8ΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝ0ΟΞ7Μ-ΣΚΒ αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων υπό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δια των οποίων σημειωτέον ενεκρίθη η κατ΄εξαίρεση έκδοση χρηματικών ενταλμάτων επ΄ονόματι συγκεκριμένων φαρμακείων και η απ’ ευθείας πληρωμή τους κατά παράκαμψη του Συλλόγου μας και κατ’ ευθεία παράβαση της μεταξύ μας σύμβασης και των εκεί οριζομένων. Αντιμετωπίζοντας την σθεναρή άρνηση του ΕΟΠΥΥ να μου δώσει σχετικές πληροφορίες, αιτήθηκα τη χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάμει αυτής να μου χορηγήσει τα ακόλουθα άκρως κρίσιμα στοιχεία: α) τα στοιχεία των φαρμακείων, υπέρ των οποίων εξεδόθησαν κατ’ εξαίρεση και προνομιακώς χρηματικά εντάλματα υπό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και τις συγκεκριμένες δαπάνες τους που εξοφλήθηκαν και β) τα αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει των οποίων αποφασίσθηκε η προνομιακή εξόφληση συγκεκριμένων φαρμακείων ή φαρμακοποιών.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών αναγνωρίζοντας σε εμένα ειδικό έννομο συμφέρον, μου χορήγησε την εντολή να αξιώσω από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη χορήγηση των προπαρατεθέντων στοιχείων. Ως εκ τούτου, προέβην αμελλητί στην κοινοποίηση της σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καταθέτοντάς την στη αρμόδια υπηρεσία του και λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 16734/15.05.2013.
          Έκτοτε, μολονότι εγκαθιδρύθηκε ευθεία υποχρέωση επ΄ ονόματι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει της από 15.05.2013 εισαγγελικής παραγγελίας, ο τελευταίος παρελκυστικά παραλείπει να μου κοινοποιήσει έως και σήμερα τα ως άνω αιτηθέντα στοιχεία, προφασιζόμενος κώλυμα λόγω του δήθεν τα αιτούμενα συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Αντ’ αυτού, και κατά τη γνώμη μας επί σκοπώ καθυστέρησης έτι περισσότερο της χορήγησης των προαναφερθέντων κρίσιμων στοιχείων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απέστειλε ενώπιον σας την επισυναπτόμενη στο παρόν υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.87 Εμπ/27.05.2013 αίτησή του, εγείροντας ζητήματα περί πλήρους ανυπαρξίας ειδικού εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπό μου, προλαμβάνοντας την κρίση σας και ακολούθως περί ενδεχόμενης παραβιάσεως του φορολογικού απορρήτου εκ της χορηγήσεως των ανωτέρω στοιχείων Επί των προπαρατεθέντων ζητημάτων επάγομαι τα ακόλουθα:

          Μεταξύ εμού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει συναφθεί η από 01.11.2011 Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας φαρμάκων, δυνάμει της οποίας προβλέπεται ενδελεχώς η διαδικασία υποβολής και εξόφλησης των συνταγών των φαρμακοποιών μελών μου.
Σύμφωνα με την προπαρατεθείσα σύμβαση υποχρεώσεων ορίζεται ρητά ότι: «1. Η συλλογική σύμβαση θα ισχύει κανονικά και για τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους στους οποίους λειτουργεί διανεμητικός λογαριασμός, πλην όμως αυτοί θα μπορούν να
υποβάλλουν συγκεντρωτικά τους λογαριασμούς όλων των μελών τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ, αποκλειομένης στην περίπτωση αυτή ατομικών υποβολών
. 4. Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που έχουν αναλάβει την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα συνοδεύουν τους φακέλους με συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία θα εμφαίνεται το όνομα του φαρμακοποιού ή η επωνυμία του εταιρικού-φαρμακείου, το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση του φαρμακείου, η καθαρή αξία του αιτούμενου ποσού και το συνολικό αιτούμενο ποσό των υποβαλλόμενων υπ΄αυτού λογαριασμών. 6.Σε περίπτωση κατάθεσης των λογαριασμών των φαρμακοποιών-φαρμακείων από τον τοπικό κατά περίπτωση Φαρμακευτικό Σύλλογο η εξόφληση των μελών από το Ταμείο θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό του Συλλόγου ή του Διανεμητικού Λογαριασμού αυτού. Ο τοπικός φαρμακευτικός Σύλλογος ή ο Διανεμητικός του Λογαριασμός υποχρεούται εν συνεχεία να επιμερίζει και να διανείμει τα αναλογούντα ποσά στα μέλη του, καταθέτοντάς τα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που θα του υποδειχθούν.».

Δυνάμει, επομένως των ανωτέρω συμβατικών όρων, οι φαρμακοποιοί ή τα φαρμακεία-μέλη μου καταθέτουν τους λογαριασμούς τους σε εμένα, προκειμένου εγώ αφού τους συγκεντρώσω να τους διαβιβάσω στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εν συνεχεία, όπως ρητά προβλέπεται ανωτέρω, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει υποχρεωτικά σε εμένα το συνολικά αιτούμενο ποσό, το οποίο εν συνεχεία εγώ το επιμερίζω και το διανέμω αναλόγως στα μέλη μου, καταθέτοντάς τα αναλογούντα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών μου. Επομένως, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων τόσο εγώ, όσο και ο ΕΟΠΥΥ έχουμε στη διάθεσή μας τόσο τα ονόματα όσο και τα ακριβή καταβαλλόμενα ποσά όλων των μελών μου.

Καθίσταται επομένως σαφές ότι εγώ δυνάμει της ανωτέρω έγκυρης συλλογικής σύμβασης προμήθειας φαρμάκων, έχω πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία εκείνα που αφορούν την εκτέλεση και πολλώ δε μάλλον την εξόφληση των συνταγών. Χαρακτηριστικό δε, είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας ενημερώνει σε μηνιαία βάση για το ποια ακριβώς φαρμακεία πληρώθηκαν και για ποια ακριβώς ποσά κατόπιν των όποιων περικοπών έλαβαν χώρα, δια της αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου με CD. Περαιτέρω, εις χείρας του Συλλόγου μας ως τρίτου επιβάλλονται κατασχέσεις κατά φαρμακείων και επίσης σε εμάς κοινοποιούνται όλες οι συμβάσεις εκχωρήσεως των φαρμακείων προς δανειστές τους, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων επακριβώς πλήθος οικονομικών κλπ στοιχείων των μελών μας. 
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.96/1973, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 24 Β παρ.3 του Ν. 1579/1985, ορίζεται ότι: «Για την εκτέλεση συνταγών από τα φαρμακεία των ιατρικών συνταγών των ασφαλισμένων κάθε ασφαλιστικός οργανισμός (φορέας), που λειτουργεί με μορφή ΝΠΔΔ…συνάπτει με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο συλλογική σύμβαση, της οποίας οι όροι δεσμεύουν αυτοδικαίως όλους τους φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο…Μετά από τη σύναψη της συλλογικής σύμβασης δεν ισχύουν ατομικές συμβάσεις του φορέα με φαρμακοποιούς…».

          Επί τη βάσει, επομένως, των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται άνευ άλλου αντιληπτό ότι εγώ, όπως άλλωστε δέχθηκε και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, διατηρούμε ειδικό έννομο συμφέρον, προκειμένου να λάβουμε γνώση των στοιχείων και των δαπανών των φαρμακοποιών εκείνων που κατά παράβαση της από 01.11.2011 συλλογικής σύμβασης προμήθειας φαρμάκων σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέκκλιναν της σύννομης διαδικασίας κατάθεσης και εξόφλησης συνταγών εις βάρος των συναδέλφων τους και μελών μου, τα οποία υπέχω την υποχρέωση να προστατεύω με κάθε νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τον ιδρυτικό μου σκοπό (Ν.3601/1928).
          Προς επίρρωση του θεμελιούμενου στο πρόσωπό μου ειδικού έννομου συμφέροντος και προς απόκρουση οιασδήποτε καθ΄ υποφοράν αντίρρησης περί αυτού, άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι η λειτουργία εμού και κατ΄ επέκταση των υπηρεσιών μου χρηματοδοτείται από πόρους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από την κατά τα ανωτέρω διακίνηση των λογαριασμών των μελών μου. Η σκοπούμενη, επομένως παράκαμψή μου από τον Ε.Ο.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου