02/07/2014 – Εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2014 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (προς τον Υπ. Υγείας κ. Μ. Βορίδη)

Προς Αθήνα 02/07/2014
Υπουργό Υγείας Αρ. Πρωτ. : 17
κ. Μ. Βορίδη 

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014


Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Με δεδομένο ότι, όπως δηλώσατε στην πρόσφατη συνάντησή μας, ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους για την Π.Φ.Υ. δεν μπορεί να αλλάξει και έχοντας συμφωνήσει ότι η εφαρμογή του μέτρου της αυτόματης επιστροφής δαπανών είναι καταστροφική για τους παρόχους, σας παραθέτουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτως ώστε και ο προϋπολογισμός του Οργανισμού να κρατηθεί εντός των προγραμματισμένων ορίων του για το β’ εξάμηνο του 2014 που μόλις έχει ξεκινήσει και οι ζημιές τις οποίες θα υποστούν οι μονάδες παροχής εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά κέντρα και Εργαστήρια) για ολόκληρο το τρέχον έτος να μπορούν να είναι διαχειρίσιμες, αφού για το α’ εξάμηνο του 2014 οι μεγάλες υπερβάσεις του προϋπολογισμού οι οποίες παρατηρούνται οφείλονται: 

α) στην εξυπηρέτηση σχεδόν όλων των ασφαλισμένων του Οργανισμού λόγω μη λειτουργίας του εργαστηριακού τομέα του Π.Ε.Δ.Υ., 

β) στην αδυναμία εφαρμογής εκ μέρους των υπηρεσιών του Οργανισμού μέτρων περιστολής της ζήτησης διαγνωστικών εξετάσεων και 

γ) στη μεταφορά του πρωτοβάθμιου έργου των ιδιωτικών κλινικών, με την ιδιαιτερότητα της αναγραφής και εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων στον ίδιο χώρο, στον κωδικό των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων. 

Με βάση τα παραπάνω αντικειμενικά δεδομένα, τα μέτρα που προτείνουμε να ληφθούν άμεσα για να μην καταλήξουμε σε τραγωδία, δηλαδή σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις για τη βιωσιμότητα όλων των μονάδων παροχής διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφού δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις διαγνωστικές τους παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, είναι τα ακόλουθα:

1. Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συνταγογραφούμενων εξετάσεων (κόφτες), για κάθε ιατρική κλινική ειδικότητα.

2. Κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων / πράξεων (guide lines) στους κλινικούς ιατρούς, αποκλειστικά και μόνον για εξετάσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους.

3. Αναγραφή συγκεκριμένων εξετάσεων ανά σύμπτωμα (διαγνωστικά πρωτόκολλα), τα οποία θα διαμορφώσουν οι επιστημονικές ιατρικές εταιρείες.

4. Ανακοστολόγηση και επικαιροποίηση των τιμών αποζημίωσης όλων των διαγνωστικών εξετάσεων / πράξεων (εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις), καθιέρωση μίας κατώτατης ασφαλιστικής τιμής με ταυτόχρονη απελευθέρωση του ύψους χρέωσης του ασφαλισμένου ή εναλλακτικά χρήση του σημερινού τιμοκαταλόγου και αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στο 50%.

5. Καθιέρωση κεντρικού οικονομικού ορίου (plafond) ανά Υγειονομική Περιφέρεια και σε περίπτωση εξάντλησης του προκαθορισμένου ορίου, ενημέρωση των ασφαλισμένων μέσω του παραπεμπτικού να απευθύνονται είτε στις δημόσιες υποδομές με χρήση του παραπεμπτικού είτε στους ιδιώτες παρόχους χωρίς όμως τη χρήση του παραπεμπτικού αλλά πληρώνοντας οι ίδιοι την ασφαλιστική τιμή.

Τα τρία πρώτα μέτρα αποσκοπούν στη δραστική περιστολή του αριθμού των διαγνωστικών εξετάσεων / πράξεων στις πραγματικές τους διαστάσεις, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ τα άλλα μέτρα που ακολουθούν, το μεν τέταρτο μειώνει σημαντικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το δε πέμπτο διασφαλίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός των ορίων του, χωρίς όμως να καταστρέφουν οικονομικά τους παρόχους όπως γίνεται σήμερα με την εφαρμογή του εγκληματικού, αντιδημοκρατικού και αντιαναπτυξιακού μέτρου της αυτόματης επιστροφής δαπανών (claw back). Επίσης προτείνουμε την κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης (rebate) η οποία δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των παρόχων.

Εξυπακούεται ότι μαζί με τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός ο οποίος θα προστατεύει τον Οργανισμό και τους ασφαλισμένους του, αλλά και τους έντιμους και ευσυνείδητους παρόχους, από το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης, ενώ εφαρμόζοντας και δύο ακόμη μέτρα όπως: 

α) τον έλεγχο του μέσου όρου αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων ανά ιατρική ειδικότητα και 

β) τη μέτρηση του μέσου όρου «βάρους» του παραπεμπτικού ανά διαγνωστικό κέντρο / εργαστήριο, ελέγχουμε σχεδόν σε απόλυτο βαθμό το παραπάνω φαινόμενο.

Τέλος, για την κάλυψη του κόστους των διενεργηθέντων εξετάσεων του α’ εξαμήνου τρέχοντος έτους, η μοναδική έντιμη και δίκαιη λύση την οποία είχε αποδεχτεί ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας, είναι η πλήρης καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους παρόχους, αφού ο Οργανισμός έχει κερδίσει τα χρήματα αυτά από τη μη καταβολή μισθών, λειτουργικών εξόδων και αναλώσιμων υλικών των περιφερειακών ιατρείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που από το τέλος της περασμένης χρονιάς έχει καταργήσει και δυστυχώς δε λειτουργούν ακόμη ούτε στο Π.Ε.Δ.Υ., με συνέπεια σχεδόν όλοι οι ασφαλισμένοι του να απευθύνονται στους ιδιώτες παρόχους. 

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας  Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος            Βιοχημικός

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου