Ύποπτες κινήσεις καταγραφής των μεγάλων καταθέσεων με πρόφαση την φοροδιαφυγή


ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

«Ύποπτες» κινήσεις του ΥΠΟΙΚ, με πρόφαση την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά που δημιουργούν υπόνοιες για προετοιμασία δήμευσης ανάλογής με αυτήν της Κύπρου ή στην καλύτερη περίπτωση εσωτερικού αναγκαστικού δανεισμού από τις τραπεζικές καταθέσεις (διαβάστε εδώ) καταγράφονται.

Χαρακτηριστικό είναι ότι θα καταγραφούν ακόμα και οι συνδικαιούχοι που σημαίνει ότι αν κάποιος έχει «σπάσει» τον τραπεζικό του λογαριασμό σε μερίδια μέχρι των 100.000 ευρώ σε μέλη της οικογένειάς του δεν πρόκειται να διασωθούν ούτε αυτοι οι λογαριασμοί.

Αν κάποιος επιχειρησει να στείλει τι καταθέσεις του στο εξωτερικό για να τις γλιτώσει θα καταγραφούν και εν συνεχεία ο καταθέτης θα ελεγχθεί και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους θα του επιβληθεί πρόστιμο και δήμευση της κατάθεσης στο ποσοστό που θα αποφασιστεί, αν ισχύσει και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ελεύθερο επαγγελματία με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ:

1) Α.Φ.Μ.

2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται

3) Επώνυμο

4) Όνομα

5) Πατρώνυμο

6) Ημερομηνία Γέννησης

7) Υπηκοότητα

8) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου

9) Επαγγελματική δραστηριότητα

10) Διεύθυνση

11) Τηλέφωνο

12) Λογαριασμοί πελάτη

13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων

14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων

15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους

16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

17) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους

Αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες για νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν:

1) Α.Φ.Μ.

2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται

3) Επωνυμία

4) Διεύθυνση

5) Νομική Μορφή

6) Ενεργοί νόμιμοι εκπρόσωποι (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)

7) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα)

8) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη

9) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη

10) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους

11) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους

12) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

Οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους, ενώ η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.

Για τον προσδιορισμό του προφίλ των καταθετών των πελατών τους, οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους και τα εξής στοιχεία:

– Πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.).

– Κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη, νομική μορφή και χώρα όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο.

– Αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη.

– Σημαντική απόκλιση από το οικονομικό-συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων.

– Πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους.

– Δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.

Ήδη ακούγονται διάφορά σενάρια περί «αναγκαστικού δανεισμού» από τις τραπεζικές καταθέσεις κάτι σαν «κούρεμα» με αντάλλαγμα ομόλογα του δημοσίου.

Αυτό ακούγεται έντονα ότι μπορεί να είναι και το αντάλλαγμα για διαγραφή μέρους του εξωτερικού χρέους. Να μετατραπεί σε εσωτερικό χρέος.

Προβλέπεται από τη νομοθεσία για εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν υπόκειται στον προστατευτικό περιορισμό εγγύησης των καταθέσεων μέχρι των 100.000 ευρώ.

Πρακτικά το δημόσιο παίρνει όσα του λείπουν από τις τραπεζικές καταθέσεις και σε αντάλλαγμα δίνει ομόλογα. Αυτό καλείται «αναγκαστικος δανεισμός».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου