Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2014

εοπυυΣας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ
(ΦΕΚ 3054/18-11-2012 ) ορίζεται ότι ΄΄ το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφα−
λισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των
πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση,
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και
οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από
πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το
χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.
Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει: α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.
1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό
Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από
1/6ου έως 31/8ου και β) γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος
σχηματισμών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακού, στρατιωτικού ,νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα , συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την
πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας
για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.
Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφ/νους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια ,απαιτείται
επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ ,από την οποία να
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 €.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του θα είναι μέχρι 30/6/2015.
Επισημαίνεται ότι για όλους τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ και λοιπών ταμείων με βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ,θα χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα από τις Περ/κές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών .
Η αναζήτηση στο λογισμικό εφαρμογής απόδοσης παροχών θα γίνεται με το ΑΜΚΑ του ασφ/νου και η απόδοση παροχής θα καταχωρείται στο βιβλιάριο ασθενείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου