ΦΕΚ 194/19-9-2014/A’ Νόμος 4286 – Σύσταση ΕΣΑΝ ΑΕ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286 Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.


ΦΕΚ 194/19-9-2014/A’ Νόμος 4286 – Σύσταση ΕΣΑΝ ΑΕ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου