ΤΣΑΥ: Νέα εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών

  • Το ΤΣΑΥ εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ρυθμίζεται το πλαίσιο για το διακανονισμό της εξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών προς το ΕΤΑΑ / Τομείς Υγειονομικών.
    Στις ρυθμίσεις της εγκυκλίου εμπίπτουν:
  • Καθυστερούμενες έως την 31.12.2012 οφειλές μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών
  • Καθυστερούμενες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. (Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων).
Ο διακανονισμός των οφειλών μπορεί να γίνει κλιμακωτά έως και με 48 δόσεις (υπό προϋποθέσεις μέχρι και 100), ανάλογα με το ποσοστό απαλλαγής επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, εφόσον είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος από 1.1.2013. Εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ? αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή.
Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο.
www.f-kosmos.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου