ΤΣΑΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Σας ενηµερώνουµε ότι το ΕΤΑΑ-ΤΥ λόγω υποστελέχωσης του και µεγάλου φόρτου εργασίας δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετεί στη καθηµερινή συναλλαγή από τις 8.00-13.00 περισσότερο από 100 ασφαλισµένους προκειµένου:
 
• Να ενηµερωθούν για οφειλές τους και να προβούν σε ρύθµιση αυτών
• Να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας, να ασφαλίσουν προστατευόµενα µέλη κλπ.
• Να λάβουν ασφαλιστική ενηµερότητα, πιστοποιητικό οφειλής ή βεβαίωση οφειλής.
 
Η ΑΝ. ∆/ΝΤΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΕΤΑΑ-ΤΥ
Σ. ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ
 
Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΑ-ΤΥ
Γ. ΒΑΖΙΚΑΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου