Τρόπος εξόφλησης τρεχουσών οφειλών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» – ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. – Πανεπιστημίου 56,Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459

«Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ.» – Π.Ε.Ι.Π.Φ.Υ.-

Σεβαστουπόλεως 150, Τηλ. 210-6966010, Φαξ 210-6966009

Προς
Αν. Υπουργό Υγείας,
κ. Μ. Σαλμά

Αθήνα,15/04/2013
Θέμα: Τρόπος εξόφλησης τρεχουσών οφειλών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά την τελευταία συνάντηση που είχαμε στο γραφείο σας στο Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το θέμα που αφορά στις πληρωμές των τρεχουσών απαιτήσεων των παρόχων υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προκειμένου να μην δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το Οργανισμό προς τους παρόχους υγείας, η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.3965/2011 (Α’113), θα μπορούσε να
αντικατασταθεί ως εξής:

«Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει σε όλους τους συμβεβλημένους προμηθευτές του ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού. Όσον αφορά στην πληρωμή των φαρμακοποιών, αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να προχωρούν σε πλήρη έλεγχο και εκκαθάριση των λογαριασμών εντός τριών (3) μηνών από την υποβολής τους. Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά τις κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από τη δημοσίευση του παρόντος και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

Εφόσον προχωρήσετε σε αυτήν την τροποποίηση, θα λυθεί άπαξ
δια παντός το πρόβλημα της καθυστέρησης πληρωμής κάποιων παρόχων από τον Οργανισμό όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και θα αποκατασταθεί στην πράξη η ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των παρόχων.

Με εκτίμηση,

H Συντονιστική Επιτροπή των Διαγνωστικών Κέντρων

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου