ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | NewsNow

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Τα 66 σημεία)

1. Ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών ένταξης των νέων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ

2. Έκδοση αποφάσεων που αφορούν την μετάταξη του προσωπικού

3. Ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης της περιουσίας των ήδη ενταγμένων ταμείων στον ΕΟΠΠΥ (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ) και έκδοση αποφάσεων που αφορούν την μεταβίβαση της περιουσίας ΤΑΥΤΕΚΩ ομόλογα, Τραπεζών, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

4. Εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης η οποία θα εκτιμήσει την πορεία εξέλιξης των οικονομικών και λοιπών δεδομένων του ΕΟΠΥΥ και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του μακροπρόθεσμα.

5. Ενοποίηση των στοιχείων της ασφαλιστικής ικανότητας όλων των ασφαλισμένων σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο, με βάση τον ΑΜΚΑ, και συγκέντρωση του στην ΗΔΙΚΑ. Το μητρώο θα έχει τα κάτωθι στοιχεία: ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Φύλο, Ένδειξη Άμεσου ή Έμμεσου Μέλους, Ταμείο (ΦΚΑ), Ισχύς Ασφαλιστικής Ικανότητας (ημερομηνία). Επίσης θα γίνεται διασταύρωση του ΑΜΚΑ με το ΑΦΜ

μέσω ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ | NewsNow.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου