Τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την επιτάχυνση των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ

Τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την επιτάχυνση των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ

Το βράδυ της Τρίτης υπεγράφη στη Βουλή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία διευκρινίζει τα ζητήματα που προέκυψαν για τη διαδικασία της ενταλματοποίησης κατά τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, «τροποποιείται η παράγραφος Ι.α, η παράγραφος 2.α, οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 34 του ν. 4038/2012, όπως ισχύει, προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα διαδικαστικά και να αποσαφηνισθεί η διαδικασία ενταλματοποίησης που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ορίζοντας περιοριστικά τα επισυναπτόμενα σύμφωνα και με τα γενόμενα δεκτά από το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικά της Συν. 11η/20.4.2010). Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για την απρόσκοπτη επίτευξη του σκοπού του νόμου, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» «Προστέθηκε εδάφιο μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011 για την αποτελεσματικότερη και ταχεία αντιμετώπιση δαπανών παρόχων υγείας συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθότι η εκκαθάριση και ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών τους είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα».
Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14 Α/2-2-2012), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4132/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 59/7.3.2013), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται με την ακόλουθη διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του παρόντος εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που από τον λογιστικό κανονισμό των φορέων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεως προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η κατά τα ανωτέρω εκκαθάριση των δαπανών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2014».

Οι ενέργειες του ΙΣΑ
Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι «οι πιέσεις που άσκησε έφεραν αποτελέσματα ώστε να αρθούν τα εμπόδια που είχαν τεθεί στη διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου και καθυστερούσαν την αποπληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ.
Για την επίτευξη λοιπόν της αποπληρωμής πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του δ.σ. του ΙΣΑ με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Καραβοκύρη προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που είχαν τεθεί από επιτρόπους του ΕΣ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμών χρεών του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών ταμείων ασφάλισης, προς τους συμβεβλημένους ιατρούς και τις ιατρικές εταιρείες. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων αυτών του ΙΣΑ, είχαν προηγηθεί συναντήσεις με τον με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο, ώστε να επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό ζήτημα.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου