Σε ιδιωτικά κέντρα παραχωρούνται οι εργαστηριακές εξετάσεις του ΕΣΥ

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Το «µοντέλο» ανάθεσης των εργαστηριακών εξετάσεων από τα δηµόσια νοσοκοµεία σε ιδιωτικά εργαστήρια εφαρµόζεται µε επιτυχία στο εξωτερικό, όπως σε Ολλανδία, Βρετανία και Γερµανία.

Σε εξέλιξη διαγωνισµός της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας για την «αφαίρεση» του ορολογικού ελέγχου του αίµατος από τα Εργαστήρια Αιµοδοσίας.

Από τις συνολικά 103 αιµοδοσίες, ο ορολογικός έλεγχος περιορίζεται σε µόλις τέσσερα Εργαστήρια Αιµοδοσίας του ΕΣΥ 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σε ιδιώτες «µεταβιβάζονται» οι εργαστηριακές εξετάσεις του ΕΣΥ. To υπουργείο Υγείας δροµολογεί άµεσα την ανάθεση των εργαστηριακών, των δηµόσιων νοσοκοµείων σε ιδιωτικά κέντρο, προκειµένου να µειώσει τις σχετικές δαπάνες των δηµόσιων νοσοκοµείων, οι όποιες µόνο το α’ εξάµηνο του έτους έφτασαν τα 75 εκατ. ευρώ (κόστος αντιδραστηρίων). Με το νέο σύστηµα θα απελευθερωθούν πόροι, αφού θα µειωθούν τα κό,στη για αναλώσιµα, αντιδραστήρια ή άλλες προµήθειες έως και 70%. 

Αλλωστε, δεν θεωρείται καθόλου τυχαία n απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της «ΗτΣ», µεγάλος όµιλος πολυιατρείων Και διαγνωστικών κέντρων έχει δροµολογήσει την 24ωρη λειτουργία του επτά ηµέρες την εβδοµάδα 365 ηµέρες τον χρόνο. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

Ano την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας, σε πρώτη φάση, θα προχωρήσει σε συγκέντρωση των εργαστηρίων των δηµόσιων νοσοκοµείων σε επίπεδο περιφέρειας. 
Τα δηµόσια νοσοκοµεία θα διατηρήσουν τις εργαστηριακές δοµές τους, πλην όµως συρρικνωµένες ή µε πιο…στοχευµένη δραστηριότητα, όπως προτιµούν να το ονοµάζουν στελέχη του υπουργείου Υγείας. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των µηχανηµάτων για τον ορολογικό έλεγχο. To ΕΣΥ διαθέτει σε όλη την Ελλάδα 217 τέτοια µηχανήµατα. 

Ο αριθµός αυτός είναι ικανός να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 50% του πληθυσµού των 27 κρατών µελών της E.E. Παρ’ όλα αυτά, τα δηµόσια νοσοκοµεία αξιοποιούν µόλις το 10% της απόδοσής τους. 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ

Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαγωνισµός της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας για την «αφαίρεση» του δρολογικού ελέγχου του αίµατος από τα Εργαστήρια Αιµοδοσίας του ΕΣΥ. 

Από τις συνολικά 103 αιµοδοσίες, ο ορολογικός έλεγχος περιορίζεται σε µόλις τέσσερα Εργαστήρια Αιµοδοσίας του ΕΣΥ. 

Τα νοσοκοµειακά εργαστήρια θα είναι στελεχωµένα µε το αναγκαίο προσωπικό για τη διενέργεια συγκεκριµένων εξετάσεων. Πρόκειται για τις λεγόµενες εξετάσεις εφηµερίας, δηλαδή τις επείγουσες εξετάσεις από τις οποίες εξαρτάται άµεσα n κατάσταση υγείας και ενδεχοµένως n ζωή του .ασθενή. Τα νοσοκοµειακά εργαστήρια θα διενεργούν δηλαδή τις απολύτως απαραίτητες εξετάσεις και µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 

Τις υπόλοιπες εξετάσεις τα νοσοκοµεία θα τις αναθέτουν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία θα επιλεγούν µετά από διαγωνισµό που θα διενεργηθεί ανά Υγειονοµική Περιφέρεια. Οι εξετάσεις αυτές θα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: ηµερήσιες, µέσου χρόνου και σπάνιες. 

Σηµειώνεται ότι σε πολλά νοσοκοµειακά εργαστήρια, οι δύο ττρώτες κατηγορίες, οι οποίες περιλαµβάνουν εξετάσεις για ορµόνες, καρκινικούς δείκτες, ειδικές πρωτεΐνες Κ.λπ., απορροφούν το 60% µε 70% του κόστους του εργαστηριακού τοµέα. 

Χωρίς, βέβαια, στο κόστος αυτό’ να συνυπολογίζεται το κόστος χρόνου έκδοσης του αποτελέσµατος των εξετάσεων, που οδηγεί σε περισσότερες ηµέρες νοσηλείας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Σύµφωνο µε τις εκτιµήσεις του υπουργείου Υγείας, n µείωση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων θα προκύψει κυρίως από τη µείωση του κόστους των αντιδραστηρίων, τα οποία στοιχίζουν στο ∆ηµόσιο έως και δέκα φορές περισσότερο από ό,τι στον ιδιωτικό. 

Όπως εξηγούν, οι οικονοµίες κλίµακος που µπορεί να επιτύχει ο ιδιωτικός τοµέας είναι ασύλληπτες για το ∆ηµόσιο. Η µείωση του κόστους σε συνδυασµό µε την έγκαιρη παράδοση των εργαστηριακών αποτελεσµάτων µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στη γενικότερη µείωση του κόστους νοσηλείας στα ΕΣΥ. 

Για παράδειγµα, αν το αποτέλεσµα µίας εξέτασης εξαχθεί µία ή δύο n µέρες νωρίτερα, αυτό σηµαίνει ότι ο ασθενής θα χειρουργηθεί συντοµότερα, άρα θα νοσηλευθεί λιγότερες ηµέρες. 

Το «µοντέλο» ανάθεσης των εργαστηριακών εξετάσεων από τα δηµόσια νοσοκοµεία σε ιδιωτικά εργαστήρια εφαρµόζεται µε επιτυχία στο εξωτερικό, όπως σε Ολλανδία, Βρετανία και Γερµανία.

Σηµειώνεται ότι σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν µεγάλες εταιρείες -οι οποίες παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες- µε ετήσιους τζίρους άνω των 10 δισ. δολαρίων, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δηµιουργηθεί ανάλογες αλυσίδες ή κοινοπραξίες εργαστηρίων. Στη χώρα µας, στη λίστα µε τις µεγάλες επιχειρήσεις του χώρου συγκαταλέγονται n Βιοιατρική και n Euromedica. 

Οι «πρωταθλητές» στις δαπάνες για αντιδραστήρια 

Ό «Ευαγγελισµός» εµφανίζει την υψηλότερη δαπάνη, χωρίς όµως να έχει και τον υψηλότερο αριθµό ασθενών 

«Πρωταθλητές» στις δαπάνες για αντιδραστήρια είναι τα νοσοκοµεία: 

«Ευαγγελισµός», «Γ. Γεννηµατάς» και Πανεπιστηµιακό Πατρών, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ESYnet για το πρώτο εξάµηνο του έτους. 
Ειδικότερα, ο «Ευαγγελισµός» δαπάνησε 6.198.834,50 ευρώ, το «Γ. Γεννηµατάς» 4.002.314 και το Πανεπιστηµιακό Πατρών 2.418.883,80 ευρώ. 

Αν και ο «Ευαγγελισµός» εµφανίζει την υψηλότερη δαπάνη για την αγορά αντιδραστηρίων, δαπανώντας περίπου 2 εκατ. ευρώ περισσότερα από το δεύτερο νοσοκοµείο της κατηγορίας, ωστόσο δεν παρουσιάζει και τον υψηλότερο αριθµό ασθενών σε σχέση µε τα νοσοκοµεία που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. To α’ εξάµηνο του 2013, ο αριθµός των εξωτερικών ασθενών non προσήλθαν στον «Ευαγγελισµό» ανέρχονται σε 103.123 (49.179 ασθενείς στα επείγοντα, 48.828 στα τακτικά ιατρεία και 5.116 στα απογευµατινά) και ο αριθµός των νοσηλευοµένων σε 32.274. 

Αντίστοιχα το ίδιο διάστηµα προσήλθαν στο «Γ. Γεννηµατάς» 122.421 εξωτερικοί ασθενείς (61.676 στα επείγοντα, 53,764 στα τακηκά και 6.981 στα απογευµατινά), αριθµός σηµαντικά υψηλότερος από τους ασθενείς στον «Ευαγγελισµό». 

Ο αριθµός των νοσηλευοµένων ανήλθε σε 30.991 το πρώτο εξάµηνο του 2013 

Στην Πάτρα 

Στο Πανεπιστηµιακό Πατρών εξυπηρετήθηκαν 64.460 εξωτερικοί ασθενείς (25.056 στα επείγοντα, 24.968 στα τακτικά και 14.436 στα απογευµατινά) και 29,602 νοσηλεύθηκαν. 

Τις χαµηλότερες δαπάνες εµφανίζουν τα νοσοκοµεία: 

∆ερµατικών Νόσων Θεσσαλονίκης µε 8.861,19 ευρώ, το Σπηλιοπούλειο «Αγ. Ελένη» µε 10.317,02 και το Κρεστένων µε 13.075,98 ευρώ. 

Η κίνηση των ασθενών στα συγκεκριµένα νοσοκοµεία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ESYnet για το α’ εξάµηνο του έτους, είναι: 

10.951 ασθενείς στα τακτικά ιατρεία για το Νοσοκοµείο ∆ερµατικών Νόσων Θεσσαλονίκης, 29.070 ασθενείς στα τακτικά ιατρεία και 165 νοσηλείες, και στο Κρεστένων 10.951 ασθενείς.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου