"Ράβε ξήλωνε" ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ

 

HEALTH VIEW.GR
 

Τουλάχιστον μια φορά το μήνα αναθεωρείται ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, αφού τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τη προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε και 15η τροποποίηση του για το οικονομικό έτος 2014 που περιλαμβάνει μειώσεις στις δαπάνες για ιδιωτικές κλινικές και ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, μείωση στα έξοδα μετακινούμενων ασθενών κατά 4 εκατ, μείωση των δαπανών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κατά 300.000 και μείωση στις προμήθειες υγειονομικού υλικού κατά 10 εκατ.!

 
Πιο αναλυτικά, ως προς το σκέλος των εσόδων, προβλέπεται: 
 
Αύξηση του ΚΑΕ 6118.00 «’Έκτακτη Επιχορήγηση για Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις» κατά € 3.486.388,19.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 5211.00 «Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (Αντικριζόμενος Λογ/σμός)» κατά € 98.304,00.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 5291.00 «Έσοδα υπέρ του δημοσίου (Αντικριζόμενος Λογ/σμός)» κατά € 565.913,16. 
 
Στο σκέλος των Εξόδων, προβλέπεται: 

Αύξηση του ΚΑΕ 0671.00Γ «Ιατρική περίθαλψη – Ιατρικές Επισκέψεις Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά €1.547.267,28.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 0671.01Γ «Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά €1.790.000,00.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 0672.00Γ «Φαρμακευτική περίθαλψη για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά € 3.315.478,83.
 
Μείωση του ΚΑΕ 0673.01Γ «∆απάνη για Ιδιωτικές Κλινικές για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά € 1.174.701,92.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 0674.00Γ «Πρόσθετη περίθαλψη για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά € 2.588.032,12.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 0675.00Γ «Οδοντιατρική περίθαλψη Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά € 23.387,39.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 0679.00Γ «Λοιπές παροχές σε είδος (τεχνητός νεφρός κλπ.) Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά € 6.437,60.
 
Μείωση του ΚΑΕ 0687.00Γ «Έξοδα Μετακινούμενων ασθενών Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά € 4.009.513,11
 
Αύξηση του ΚΑΕ 0413.00Γ «Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία, Ληξιπρόθεσμες Οφειλές» κατά € 10.000.000,00.
 
Μείωση του ΚΑΕ 0887.00Γ «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά € 300.000,00.
 
Μείωση του ΚΑΕ 1311.00Γ «Προμήθεια υγειονομικού υλικού» κατά € 10.300.000,00.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 3311.00 «Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό (Αντικριζόμενος Λογ/σμός)» κατά € 98.304,00.
 
Αύξηση του ΚΑΕ 3391.00 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του ∆ημοσίου (Αντικριζόμενος Λογ/σμός)» κατά € 565.913,

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου