ΠΟΣΙΠΥ: 15 04 2013 Απόδοση του 90% των εναπομεινασών μετά την έκπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών, με το αιτιολογικό εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ της εφαρμογής του «πρόχειρου λογιστικού ελέγχου

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο
Κοινοποίηση τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο

Αθήνα, 15/04/2013
Αρ. Πρωτ. :101

ΘΕΜΑ: Απόδοση του 90% των εναπομεινασών μετά την έκπτωσηληξιπροθέσμων οφειλών, με το αιτιολογικό εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ της εφαρμογής του «πρόχειρου λογιστικού ελέγχου»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σαν συνέχεια της συνάντησης μας στις 11-4-13, με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να αναφερθούμε στο θέμα που προέκυψε, της αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την υπ’ Α.Π. 280/8-4-13 εγκύκλιό του ΕΟΠΥΥ (επισυνάπτεται) προς τις περιφερειακές διευθύνσεις του, ζητείται : « …. θα αντιμετωπιστούν όλες οι δαπάνες των παρόχων υγείας με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο – απόδοση δαπάνης του 90% μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης ανά κατηγορία παρόχων έκπτωσης…».

Όμως το ποσόν της οφειλής, σύμφωνα με τον Ν.4132/13 αρθ.3, που θα αποδίδεται ως προκαταβολή, πρέπει να είναι η διαφορά της συνολικής οφειλής αφαιρούμενης της αντίστοιχης έκπτωσης 10-15%, αποκλειόμενης κάθε περαιτέρω μείωσης με το αιτιολογικό του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

Αυτό αποδεικνύεται και από την παράγραφο: « Εάν μετά την χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1.»,

και όχι από το 10% της παρακράτησης που σημαίνει ότι αυτή δεν υφίσταται.
Κατόπιν των ανωτέρω, αφού εξετάσετε το θέμα με τους νομικούς συμβούλους του Υπουργείου σας ή και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παρακαλούμε να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου