ΠΟΣΙΠΥ: Πληθυσμιακά κριτήρια

Προς Υπ. Υγείας,
Κ. Αδ. Γεωργιάδη

Αθήνα,11.10.2013
Αρ. Πρωτ. :119

Πληθυσμιακά ΚριτήριαΜε την απόφαση Γ.Π .οικ.922110 -04-10-2013 καταργήσατε τα θεσμοθετημένα πληθυσμιακά κριτήρια για τις άδειες σκοπιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών υποβαθμίζοντας αντίστοιχα λόγω περιορισμού του αντικειμένου της και την αρμόδια Επιτροπή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπ. Υγείας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το νομικό πλαίσιο που αφορούσε την αδειοδότηση των μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς είχε ρυθμιστεί με το ΝΔ 181/1974, το οποίο προέβλεπε την χορήγηση «ειδικής άδειας λειτουργίας» που ακολουθούσε την έκδοση άδειας σκοπιμότητας η οποία χορηγείτο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.154949 (ΦΕΚ τ.β 1918/10.12.2010) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, η Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιουντιζουσών Ακτινοβολιών έχει καταστεί πλέον αρμόδια για την έκδοση αδειών σκοπιμότητας των εν λόγω ιατρικών μηχανημάτων.

Το άρθρο 1 του ΝΔ 181/74 που προαναφέρθηκε έχει ως ακολούθως :

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η λήψις μέτρων δια την προστασία του πληθυσμού και των αγαθών της Χώρας κατά των κινδύνων εκ ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εκπεμπομένων εκ πάσης φύσεως μηχανημάτων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και ραδιενεργών υλικών, εξαιρέσει των πολεμικών εγκαταστάσεων ή όπλων.

Σε εφαρμογή λοιπόν του ΝΔ 171/84 η αρμόδια αυτή επιτροπή έχει σαν κύριο αντικείμενο την προστασία του πληθυσμού από τις ιοντίζουσες και μη ακτινοβολίες.

H θεσμοθέτηση των πληθυσμιακών κριτηρίων όπως ισχύουν με κλιμάκωση περιορισμών κατά διοικητικές περιφέρειες στην εγκατάσταση των ιατρικών μηχανημάτων αποτελεί σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα τον αντικειμενικό κανόνα, προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά τους προστατεύοντας την υγεία του πληθυσμού και εν μέρει τα ασφαλιστικά ταμεία από τηνπροκλητή ζήτηση.

Επειδή είμαστε :

α) Η τρίτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό μαγνητικών τομογράφων κατ αναλογία πληθυσμού μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

β) Η πέμπτη χώρα στους αξονικούς τομογράφους μετά τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα.

γ) Είμαστε κατά κεφαλήν οι πρώτοι στον κόσμο στην χρήση των μαγνητικών τομογραφιών με 98,1 ανά 1000 κατοίκους με μέσο όρο του ΟΟΣΑ 47,7 ανά 1000 κατοίκους.
Πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 1,000,000 μαγνητικές τομογραφίες σύμφωνα με την έκθεση έναντι 450,000 που έπρεπε να πραγματοποιηθούν.

δ) Είμαστε κατά κεφαλήν, οι πρώτοι στον κόσμο με 320,9 αξονικές τομογραφίες ανά 1000 κατοίκους, όταν δεύτερη η Αμερική έχει 227,8, τρίτο το Βέλγιο 182,6 και ο «υπανάπτυκτος» Καναδάς μόνο 103,5. 

Διάφοροι ισχυρισμοί που συσχετίζουν τις διατάξεις του Ν 3919/2011 για τους ενδεχόμενους περιορισμούς στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων από την λειτουργία της εν λόγω επιτροπής είναι παντελώς ανυπόστατοι, θεωρώντας ότι η προστασία της υγείας του πληθυσμού της χώρας από τις ιοντίζουσες και μη ακτινοβολίες είναι η απαραίτητη και κύρια προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε άλλη επέκταση, η διασπορά κάθε σχετικής ιατρικής δραστηριότητας που έχει να κάνει με τα εν λόγω μηχανήματα.

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου  Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου