ΠΟΣΙΠΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα,15/04/2013 

Ενημερωτικό σημείωμα 

Την Πέμπτη 11/04/2013 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου με την ιδιότητα του Προέδρου της ΠΟΣΙΠΥ και του κ. Σ. Κραμποβίτη με την ιδιότητα του Προέδρου της ΠΕΕΒΙ με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο των εργαστηριακών γιατρών σχετικά με : α) τον ποιοτικό έλεγχο των διαγνωστικών εργαστηρίων και την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων που εξέδωσε σε διαβούλευση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., β) την αδειοδότηση των διαγνωστικών εργαστηρίων καθώς και το κτιριοδομικό κανονισμό που ισχύει βάσει του Π.Δ.84/2001 και γ) την υπέρβαση των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ για όλα τα ανωτέρω θέματα προτάθηκαν από πλευράς μας και λύσεις τις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιήσει το Υπουργείο Υγείας. 

Αναφορικά με το θέμα του ποιοτικού ελέγχου των εργαστηρίων όπως παρουσιάστηκε από την διαβούλευση που αναρτήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξηγήσαμε στον Υπουργό ότι υπάρχει ήδη σαφές και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τον εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηρίων, ενώ υπάρχει ήδη και νομοθετικό πλαίσιο για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων. Ο Νόμος 4025/2011 ορίζει ότι , εφ’ όσον ένα εργαστήριο πληροί τους παραπάνω όρους κρίνεται ως αξιόπιστο και κατάλληλο να παρέχει υπηρεσίες υγείας και δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιείται από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό προκειμένου, είτε να συνάψει σύμβαση, είτε να ορισθεί το ύψος της αποζημίωσης των εξετάσεων. Ο Υπουργός αποδέχθηκε την πρόταση για εφαρμογή της νομοθεσίας και είπε ότι θα το προωθήσει. 

Επιπλέον, πάνω στο θέμα της αδειοδότησης των εργαστηρίων αναφερθήκαμε στον δεσμευτικό κτιριοδομικό κανονισμό που είναι εν ισχύ μέσω του Π.Δ.84/2001, όπου ορίζεται ότι στην πολεοδομία τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια κατατάσσονται στην κατηγορία χρήσης «υγεία πρόνοια», ενώ θα μπορούσε να τροποποιηθεί ώστε τα εργαστήρια να υπαχθούν στην κατηγορία «ΓΡΑΦΕΙΑ» όπως συμβαίνει και με τις άλλες μονάδες Π.Φ.Υ. που δεν διαθέτουν κλίνες. 

Τονίσαμε ότι πρέπει να υπάρξει σαφής οριοθέτηση του αντικειμένου απασχόλησης μεταξύ των κλινικών και των εργαστηριακών ειδικοτήτων, έτσι ώστε οι μεν κλινικοί γιατροί (παθολόγοι, ενδοκρινολόγοι κλπ) να μην εκτελούν και εργαστηριακές εξετάσεις, οι δε εργαστηριακοί γιατροί να μην κάνουν διάγνωση και θεραπεία και τέλος προτείναμε να δοθεί η ευθύνη αδειοδότησης και των διαγνωστικών εργαστηρίων στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους όπως ισχύει άλλωστε για όλα τα άλλα εργαστήρια (ιατρεία, οδοντιατρεία, πολύϊατρεία). 

Επισημάνθηκε στον Υπουργό η άδικη και άνιση μεταχείριση του ιδιωτικού σε σχέση με τον δημόσιο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας είτε όσον αφορά την εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου, είτε όσον αφορά το μηδενικό ποσοστό συμμετοχής επί των τιμών Φ.Ε.Κ. που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τον δημόσιο τομέα, εν αντιθέσει με το ποσοστό συμμετοχής που επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα Π.Φ.Υ. Επιπροσθέτως, επισημάνθηκε ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι Π.Φ.Υ. αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις παρακλινικές εξετάσεις που εκτελούν βάσει των νέων μειωμένων ασφαλιστικών τιμών. 

Αναφορικά με την φημολογούμενη υπέρβαση δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προτείναμε μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών και πραγματικού ελέγχου τους μέσω του e-prescription, το οποίο θα μπορούσε να γίνει πραγματικό εργαλείο προς εκμετάλλευση και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που θα μπορούσε να παράγει. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησις πρέπει να αναδειχθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι που προκαλούν την υπέρβαση δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιπλέον, προτάθηκε η λύση της εφαρμογής του plafond στις εξετάσεις ανά διαγνωστικό εργαστήριο για όσο διάστημα απαιτείται περιορισμός δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι να εφαρμοστούν στην πράξη τα διαγνωστικά πρωτόκολλα. 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 


Θ. Χατζηπαναγιώτου  Ι. Κλεινάκης 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου