«ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ» ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2008-13


Δημήτρης Ν.Πατσάκης,8.10.14

Ανατρέχοντας στα επίσημα στατιστικά δεδομένα των πωλήσεων φαρμάκων που δημοσιοποιεί ο Ε.Ο.Φ, προκύπτουν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στον «εξαγωγικό» ρόλο των χονδρεμπόρων του κλάδου (Φαρμακαποθήκες).

Εκμεταλλευόμενες την σημαντική διαφορά τιμής σε εκατοντάδες προϊόντα, μεταξύ εγχώριας και ξένων αγορών, πραγματοποιούν, παράλληλα με τον εφοδιασμό των σημείων τελικής διάθεσης (Φαρμακεία & Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια δυναμικότητας μικρότερης των 60 κλινών), και πωλήσεις εκτός Ελλάδος. Οι τελευταίες, υποβάλλονται στον Ε.Ο.Φ. με την ένδειξη «παράλληλες εξαγωγές».

Στον υπολογισμό των στοιχείων, λήφθηκαν –για τις ανάγκες του παρόντος- ως «αξίες» υπόψη τα ακόλουθα, επί των αγορών των Φαρμακοποθηκών:
            -Φ.Π.Α. 6,5%
            –e 25% (ως μέσο–μικτό- κέρδος στην Λιανική πώληση) ως Χ.Τ.
            –e 5% ως μέσο περιθώριο χονδρεμπορικού κέρδους

Διαιρώντας στην συνέχεια τα εξαγόμενα ποσά με τον όγκο των πωλήσεων, προέκυψαν οι μέσες τιμές ανά τμχ.
Μεταξύ 2008-13, το μερίδιο των «παράλληλων» εξαγωγών επί των συνολικών αγορών των Φαρμακαποθηκών κυμάνθηκε μεταξύ 12,45-15,59% ,προσφέροντας άμεση ρευστότητα στα ταμεία τους.

Το σημαντικότερο «εύρημα» αφορά στην υπερ-διπλάσια διαχρονική διαφορά μέσης τιμής μεταξύ των συνολικών πωλήσεων και αυτών των εξαχθέντων φαρμάκων. Η τελευταία, ως προφανής συνέπεια του βίαιου «κουρέματος» των τιμών σε On/offpatent και γενοσήμων φαρμάκων της 6ετίας 2008-13, εμφανίζεται μεταξύ  160,68-282,96%.

Το ερώτημα που τίθεται αφορά στο «ηθικόν» του πράγματος. Αν δηλαδή θεωρείται ως «νόμιμη» η επικέρδεια αυτού του επιπέδου και αν αυτός είναι ο «ρόλος» των χονδρεμπόρων του Φαρμάκου.

Οι συνημμένοι πίνακες πιστεύω πως συμβάλλουν στην κατανόηση των αποριών.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ(ΑΓΟΡΕΣ) ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2008-13
Αξία (000 Ευρώ)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Νοσοκομεία
1.467.342
1.466.038
1.311.983
1.175.195
1.361.174
1.338.687
Φαρμακ/κες-Φαρμακεία(Λ.Τ)
6.567.563
6.916.495
6.028.316
5.558.653
4.606.465
3.955.001
(Με υπολογισμούς βάσει παραδοχών)
Φαρμακ/κες-Φαρμακεία*
4.375.228
4.607.683
4.015.989
3.703.105
3.068.769
2.634.772
«Καθαρών» αγορών εσωτερικής αγοράς
3.767.667
3.958.026
3.389.880
3.217.145
2.653.701
2.306.754
Παράλληλες Εξαγωγές
607.561
649.657
626.109
485.960
415.068
328.018
Παρ.Εξαγωγές % Κ.Ε. Φαρμ/κών-Φαρμακείων
13,89%
14,10%
15,59%
13,12%
13,53%
12,45%
*Σε Τιμές «κτήσης» (Λ.Τ-6,5% Φ.Π.Α- e 25%-e 5%)
Όγκος (000 τμχ)
Νοσοκομεία
97.531
96.771
86.884
88.114
84.576
79.986
Φαρμ/κες-Φαρμακεία
469.797
465.753
434.314
424.328
394.837
404.663
Παράλληλων Εξαγωγών
25.026
22.043
20.110
17.824
13.945
14.356
«Καθαρών» αγορών εσωτερικής αγοράς
444.771
443.710
414.204
406.504
380.892
390.307
Μέση Τιμή
Νοσοκομεία
15,04
15,15
15,10
13,34
16,09
16,74
Φαρμακ/κες-Φαρμακεία*
9,31
9,89
9,25
8,73
7,77
6,51
«Καθαρών» αγορών εσωτερικής αγοράς
8,47
8,92
8,18
7,91
6,97
5,91
Παράλληλων Εξαγωγών
24,28
29,47
31,13
27,26
29,76
22,85
Παρ.Εξαγωγών vs Τιμών «κτήσης»
160,68%
197,91%
236,70%
212,41%
282,96%
250,93%
Πηγή: Ε.Ο.Φ.
Ετήσια μεταβολή 2008-13
Αξία (000 Ευρώ)
2008-9
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Νοσοκομεία
-0,09%
-10,51%
-10,43%
15,83%
-1,65%
Φαρμακ/κες-Φαρμακεία(Λ.Τ)
5,31%
-12,84%
-7,79%
-17,13%
-14,14%
(Με υπολογισμούς βάσει παραδοχών)
Φαρμακ/κες-Φαρμακεία*
5,31%
-12,84%
-7,79%
-17,13%
-14,14%
«Καθαρών» αγορών εσωτερικής αγοράς
5,05%
-14,35%
-5,10%
-17,51%
-13,07%
Παράλληλες Εξαγωγές
6,93%
-3,62%
-22,38%
-14,59%
-20,97%
Παρ.Εξαγωγές % Κ.Ε. Φαρμ/κών-Φαρμακείων
1,53%
10,57%
-15,83%
3,07%
-7,96%
*Σε Τιμές «κτήσης» (Λ.Τ-6,5% Φ.Π.Α- e 25%-e 5%)
Όγκος (000 τμχ)
Νοσοκομεία
-0,78%
-10,22%
1,42%
-4,02%
-5,43%
Φαρμ/κες-Φαρμακεία
-0,86%
-6,75%
-2,30%
-6,95%
2,49%
Παράλληλων Εξαγωγών
-11,92%
-8,77%
-11,37%
-21,76%
2,95%
«Καθαρών» αγορών εσωτερικής αγοράς
-0,24%
-6,65%
-1,86%
-6,30%
2,47%
Μέση Τιμή
Νοσοκομεία
0,70%
-0,32%
-11,68%
20,67%
3,99%
Φαρμακ/κες-Φαρμακεία*
6,23%
-6,53%
-5,62%
-10,94%
-16,23%
«Καθαρών» αγορών εσωτερικής αγοράς
5,30%
-8,25%
-3,30%
-11,97%
-15,17%
Παράλληλων Εξαγωγών
21,40%
-5,64%
-12,43%
9,17%
-23,23%

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου