Οδηγός επιβίωσης οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Της Ρούλας Σαλούρου – capital.gr

Συνολικά, υπολογίζεται ότι τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ, και το υπουργείο είδε τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της πολυαναμενόμενης ρύθμισης χρεών, πολύ μικρή ανταπόκριση και ακόμη λιγότερα έσοδα στα ταμεία. Έτσι, προχώρησε σε διάστημα λίγων ημερών, σε δύο σημαντικές τροποποιήσεις.

Η πρώτη, δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ξοφλήσουν, με την ρύθμιση 12 δόσεων, τις οφειλές που δημιουργήθηκαν εντός του 2013, και ταυτόχρονα να ενταχθούν στη ρύθμιση της Νέας Αρχής, των πολλών δόσεων δηλαδή, που αφορά στα ληξιπρόθεσμα χρέη από το 2012 και πίσω. Η δεύτερη αλλαγή, εξίσου σημαντική, είναι αυτή που προβλέπεται στην τροπολογία που κατέθεσε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, και αφορά στην άρση της προϋπόθεσης για κατάθεση φορολογικής ενημερότητας προκειμένου κάποιος να ενταχθεί στη ρύθμιση. Η διάταξη αυτή λύνει τα χέρια σε πολλούς εργοδότες – επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εκτός από τα ταμεία χρωστούν και στην εφορία. Η πρόβλεψη για φορολογική ενημερότητα ανάμεσα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθιστούσε ουσιαστικά τη ρύθμιση αδύνατη, με τον οφειλέτη εγκλωβισμένο στα χρέη. Βάσει της διάταξης, αίρεται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής φορολογικής ενημερότητας από 1-1-2013 των οφειλετών για να υπαχθούν στην ρύθμιση «νέας αρχής» των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Πλέον, μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισμοί για την υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλετών οι οποίοι, ενώ είχαν την πρόθεση να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν, με αποτέλεσμα τόσο την απώλεια εσόδων για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης όσο και την αδυναμία των οφειλετών να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων της ρύθμισης.

Στο υπουργείο Εργασίας επισημαίνουν ότι η ρύθμιση «νέας αρχής» αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, εξέλιξη που με την τελευταία διευθέτηση των συσσωρευμένων οφειλών του 2013 αλλά και με την τροπολογία, καθιστά περισσότερο ελκυστική και ευέλικτη την ένταξη στην ρύθμιση.

Έτσι, για την υπαγωγή στη «Νέα Αρχή», εφόσον υπάρχουν οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 30.6.2013, είτε θα εξοφλούνται πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» θα πρέπει να υποβάλλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης.

Δικαιολογητικά:

Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ σε κάθε τύπο ρύθμισης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα των διακανονισμών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των 5.000 ευρώ σε έναν ή και στους δύο τύπους ρύθμισης, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες:

1. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) και στη «Πάγια Ρύθμιση» έως 50.000 ευρώ, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των 75.000 ευρώ ή με συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια Ρύθμιση» άνω των 50.000 ευρώ, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης 1.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα των διακανονισμών (καταβολή του συνόλου των δόσεων των ρυθμίσεων και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών).

3. Οφειλέτης με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» άνω των 300.000 ευρώ ή με συνολική κύρια οφειλή στη «Πάγια Ρύθμιση» άνω των 150.000 ευρώ, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης 2.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση του συνόλου της ρυθμιζόμενης οφειλής και για τους δύο τύπους ρύθμισης, η οποία μπορεί να συνίσταται σε:

– Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων.

– Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή.

– Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και

– Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Και στο βάθος αναγκαστικά μέτρα

Στο υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές ευνοϊκές παρεμβάσεις, προκειμένου να βοηθηθούν οι οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη τους, καθώς το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων, με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, για χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Ήδη, εντός του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, με καθυστέρηση σε σχέση με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) αρχικά για το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ και από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και για τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου