Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9/οικ.85507/13.9.2013 – Ελεγκτική διαδικασία των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παρόχων Υπηρεσιών Υγείας

 
Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9/οικ.85507/13.9.2013
Ελεγκτική διαδικασία των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παρόχων Υπηρεσιών Υγείας
Aριθμ. Υ9/οικ.85507

(ΦΕΚ Β’ 2320/17-09-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου έβδομου του Ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 186/τ. Α΄/2013).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/1985), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ. Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4. Το υπ’ αριθμ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄/2009) Προεδρικό Διάταγμα, περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

5. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/τ. Α΄/2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Το υπ’ αριθμ. 86/2012(ΦΕΚ 141/τ. Α΄/2012) Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το υπ’ αριθμ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/25−6−2013) Π.Δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105 Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

9. Την υπ’ αριθμ. 3402/3−7−2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/τ. Β΄/2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

10. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ. Α΄/2012) με θέμα: «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ. Α΄/2012) με θέμα: «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/2012) με θέμα: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

14. Τις διατάξεις του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59/τ. Α΄/2013) με θέμα: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

15. Τις παραγράφους 1, 4, 6 και 7 του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/2013) με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογή του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Εξουσιοδοτείται ο ΕΟΠΥΥ:

Α. Να καθορίζει τα αναγκαία κριτήρια, που πρέπει να πληροί ο εκάστοτε ιδιωτικός ελεγκτικός φορέας − εταιρία, προκειμένου να αναλαμβάνει τον έλεγχο των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδιωτών παρόχων Υπηρεσιών Υγείας.

Β. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του, προκειμένου να αποδέχεται τις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα του ελέγχου των ανωτέρω ιδιωτικών ελεγκτικών φορέων − εταιρειών.

2) Τα αποτελέσματα του ελέγχου της παρ. 1Β αφορούν αποκλειστικά την περίοδο, από την 01−01−2013 έως και την 31−12−2013, όλων των συμβεβλημένων της παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/2013) με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παρόχων Υπηρεσιών Υγείας.

3) Ο έλεγχος των ιδιωτών παρόχων Υπηρεσιών Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/2013), που είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορά τη χρονική περίοδο της παρ. 2, άρχεται την 23ην Σεπτεμβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου