Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ» ΤΟΥ Α.Π.Σ.Ι (ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ)

  • Σε αποκαλυπτικό άρθρο,διακεκριμένου εν ενεργεία Αντεισαγγελέα Εφετών,που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στις 18-12-2011, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών [Α.Π.Σ.Ι.], του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου [Π.Ι.Σ.],χαρακτηρίζεται ως <<Συμβούλιο ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ>>.
  • Εάν ληφθεί υπόψη, το περιεχόμενο, του εγγράφου με αριθμό πρωτ.21986/13-4-2011, του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών [Ι.Σ.Α.] καθίσταται ευχερώς αντιληπτό ότι ο αναφερθείς εισαγγελικός χαρακτηρισμός οφείλεται στη καταφανώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ αιτιολογία της απόφασης του ΑΠΣΙ, με αριθμό 1/2011, δυνάμει της οποίας «έπαυσε η ασκηθείσα πειθαρχική δίωξη,σε βάρος του κατηγορουμένου, λόγω της παραγραφής του αποδιδομένου  σ’ αυτόν πειθαρχικού αδικήματος ,συνεπεία παρόδου πενταετίας,από της τελέσεως του (19-1-2005).Όμως ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ, σε πρώτο βαθμό ,δυνάμει της απόφασης με αριθμό 4/2005,του πειθαρχικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,με την ποινή,της αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος για ένα χρονικό διάστημα καθώς και  με χρηματικό πρόστιμο.
  • Προς επιβεβαίωση των αναφερθέντων,οι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας (που θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ,της 11ης-12ης Φεβρουαρίου 2012,για την εκλογή ,τόσο των μελών του Δ.Σ του Π.Ι.Σ.,όσο και των μελών του Α.Π.Σ.Ι.,για την τριετία 2012 και 2014),μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης ,να τους χορηγηθούν αντίγραφα,τόσο της μνημονευθείσας απόφασης του Α.Π.Σ.Ι.,όσο και άλλων αποφάσεων του Α.Π.Σ.Ι., που λήφθηκαν με την μνημονευθείσα αιτιολογία,κατά τα έτη 2010-2011.Ο ΠΙΣ υποχρεούται να χορηγήσει τα εν λόγω αντίγραφα αποφάσεων,του ΑΠΣΙ,διότι οι αιτούντες εκπρόσωποι ασκούν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ,που παρέχει σ’ αυτούς η διάταξη του άρθρου 4 του Νόμου 727/1977 «περί Π.Ι.Σ.». Ως εκ τούτου η εν προκειμένω ενημέρωση τους καθίσταται επιβεβλημένη, προκειμένου να ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ κατά τις επικείμενες αρχαιρεσίες η τυχόν εκλογή,στο Α.Π.Σ.Ι προσώπων που θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις με την επίκληση της αναφερθείσας ,απαράδεκτης αιτιολογίας ,δια της οποίας εκτίθεται το κύρος του Α.Π.Σ.Ι.
  • Οι κατά ως άνω αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ι, που αφορούν μέλη του Ι.Σ.Α έχουν κοινοποιηθεί στον τελευταίο,σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 71[παρ.2], του κωδικοποιητικού Διατάγματος της 7-11-1957  «περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων». Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ι.Σ.Α. έχει λάβει ΠΛΗΡΗ γνώση της αιτιολογίας που περιέχεται στις αποφάσεις αυτές. Έχει συνεπώς,εκ καθήκοντος υποχρέωση να ζητήσει δια εγγράφου του, από τον Π.Ι.Σ. [Α.Π.Σ.Ι.]την ΑΝΑΚΛΗΣΗ,των εν λόγω ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ αποφάσεων.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου