ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ: Οδηγίες για ιδιώτες παρόχους υγείας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων


ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 – ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τον Τομέα Υγείας Υγειονομικών μέχρι 31-12-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013, και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ,

περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ,

εφόσον το επιθυμούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι αποδέχεστε τη ρύθμιση αυτή και παραιτείστε από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται:

α) Από κατάσταση με τις απαιτήσεις σας ανά μήνα

β) Από πιστωτικό τιμολόγιο με την ένδειξη για τον ΕΟΠΥΥ.

– Posted using BlogPress from my iPad

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου