«Ερχεται» προκήρυξη για 400 γιατρούς στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με 7 ευρώ ανά περιστατικό !!!

Θέσεις για 150 νευρολόγους, 150 ψυχιάτρους και 100 καρδιολόγους

Θέμα ημερών αποτελεί πλέον η έκδοση της μεγάλης προκήρυξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πρόσληψη 400 γιατρών στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του φορέα. Μόλις την περασμένη Παρασκευή δημοσιεύθηκε με αριθμό ΦΕΚ 689 26.03.2013, τεύχος Β’, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εργασίας, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατανομή των θέσεων σε 13 πόλεις της χώρας ανά ειδικότητα, αλλά και οι όροι που θα διέπουν την απασχόληση των συμβασιούχων γιατρών.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν η ανακοίνωση του διαγωνισμού από το Ιδρυμα και ο καθορισμός της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. Οι θέσεις κατανέμονται στις εξής τρεις ειδικότητες:
  • ΠΕ Νευρολόγων, 150 θέσεις,
  • ΠΕ Ψυχιάτρων, 150 θέσεις, και
  • ΠΕ Καρδιολόγων, 100 θέσεις.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, από το ίδιο το ΙΚΑ, το οποίο θα προκηρύξει τις θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων διάρκειας δέκα ή 15 ημερών.
 
Κριτήρια επιλογής
Οι γιατροί που θα προσληφθούν θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από το πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, και άδεια άσκησης επαγγέλματος στον τομέα της ειδικότητάς τους.

 

Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση, και να διαθέτουν τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 
Οροι συμβάσεων
Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που θα συναφθούν, προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

  • Οι συμβαλλόμενοι γιατροί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ως μέλη των υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας με σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας, η οποία θα λύεται αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση των δώδεκα μηνών.
  • Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα μπορεί να προβαίνει σε αντικατάσταση του συμβαλλόμενου γιατρού από την λίστα επιλαχόντων της ίδιας ειδικότητας, που θα έχει προκύψει κατά τη διαδικασία επιλογής.
  • Οι ιατρικές υπηρεσίες συμμετοχής των γιατρών στις υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας θα καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ελάχιστες ημέρες διαθεσιμότητάς τους τις 5 έως 7 ανά μήνα και θα παρέχονται αποκλειστικά στο πλαίσιο αρμοδιότητας των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.ΠΑ. των Νομών στους οποίους κατανέμονται οι θέσεις κατά το ωράριο συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών.
  • Για τις παρεχόμενες ανά μήνα υπηρεσίες τους σε προγραμματισμένες συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει αυτή να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
  • Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, εάν ο συμβαλλόμενος γιατρός παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της ή απουσιάσει αναιτιολόγητα από τη συμμετοχή του σε υγειονομική επιτροπή και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, παρά την έγκαιρη και νόμιμη κλήτευσή του.
  • Σε περίπτωση που η σύναψη συμβάσεων ανά πόλη δεν είναι εφικτή, ο αριθμός των θέσεων θα συμπληρωθεί με σύναψη συμβάσεων από τη σειρά κατάταξης των γιατρών των υπόλοιπων πόλεων, ανάλογα με τα υφιστάμενα εκκρεμή αιτήματα προς εξέταση και τους χρόνους αναμονής.
Αμοιβές
Οι αμοιβές των γιατρών που θα προσληφθούν καθορίζονται σε επτά ευρώ για κάθε περιστατικό στο οποίο θα αναλάβουν να εκδώσουν γνωμάτευση. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της συγκεκριμένης αμοιβής, ωστόσο το σύνολο των αμοιβών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ μηνιαίως.
Η κατανομή των θέσεων ανά πόλη
Αθήνα
ΠΕ Καρδιολόγων
27
ΠΕ Νευρολόγων
65
ΠΕ Ψυχιάτρων
63
Θεσσαλονίκη
ΠΕ Καρδιολόγων
29
ΠΕ Νευρολόγων
34
ΠΕ Ψυχιάτρων
33
Αγρίνιο
ΠΕ Καρδιολόγων
3
ΠΕ Νευρολόγων
5
ΠΕ Ψυχιάτρων
5
Πάτρα
ΠΕ Καρδιολόγων
8
ΠΕ Νευρολόγων
11
ΠΕ Ψυχιάτρων
12
Ηράκλειο
ΠΕ Καρδιολόγων
4
ΠΕ Νευρολόγων
5
ΠΕ Ψυχιάτρων
4
Ρόδος
ΠΕ Καρδιολόγων
2
ΠΕ Νευρολόγων
4
ΠΕ Ψυχιάτρων
4
Ιωάννινα
ΠΕ Καρδιολόγων
2
ΠΕ Νευρολόγων
4
ΠΕ Ψυχιάτρων
2
Καβάλα
ΠΕ Καρδιολόγων
4
ΠΕ Νευρολόγων
3
ΠΕ Ψυχιάτρων
3
Κοζάνη
ΠΕ Καρδιολόγων
6
ΠΕ Νευρολόγων
5
ΠΕ Ψυχιάτρων
6
Βόλος
ΠΕ Καρδιολόγων
4
ΠΕ Νευρολόγων
5
ΠΕ Ψυχιάτρων
5
Λάρισα
ΠΕ Καρδιολόγων
6
ΠΕ Νευρολόγων
5
ΠΕ Ψυχιάτρων
7
Τρίκαλα
ΠΕ Καρδιολόγων
3
ΠΕ Νευρολόγων
2
ΠΕ Ψυχιάτρων
3
Αλεξανδρούπολη
ΠΕ Καρδιολόγων
2
ΠΕ Νευρολόγων
2
ΠΕ Ψυχιάτρων
3

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου