Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Ηλεκτρονική πλατφόρμα για διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ

Διαδικασία εγγραφής οικονομικών φορέων – προμηθευτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανακοινώνει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, αναφέροντας ότι το εν λόγω έργο, είναι σύνθετο και πρωτότυπο για τη χώρα, η εφαρμογή του οποίου θα αποδώσει αφενός σημαντικά οικονομικά οφέλη και αφετέρου θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων.

Μέσω της πλατφόρμας που διαθέτει το ΕΣΗΔΗΣ, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ως Κεντρική Αρχή Προμηθειών για τη διενέργεια διαγωνισμών, οι Φορείς Υγείας και οι Λοιποί Φορείς της παρ. 1 άρθρο 9 του ν. 3580/2007 (πλην Φορέων Υγείας) θα πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας δημόσιας σύμβασης, όπως την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, την αξιολόγησή τους καθώς και την κατάρτιση και σύναψη της σύμβασης του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, βάσει των άρθρων 134-138 και 201 του νέου νόμου περί προμηθειών ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄/160), από την 01/07/2014 έχει τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ από την ΕΠΥ και από την 01/10/2014 αντιστοίχως από τους Υγειονομικούς Φορείς.

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι Υγειονομικοί Φορείς υποχρεούνται στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 136 του ν.4281/2014 (Α΄ 160).

Οικονομικοί φορείς (προμηθευτές)

Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που θα διενεργεί η ΕΠΥ, αλλά και στους επαναδιαγωνισμούς (call offs) που θα διενεργούν τα Νοσοκομεία και οι Φορείς εποπτείας της ΕΠΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο Μητρώο προμηθευτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η οποία έχει την ευθύνη εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία.

Η Διαδικτυακή πύλη, την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η εξής: http://www.promitheus.gov.gr.

Η διαδικασία εγγραφής, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί έχει ως εξής:

Στην αρχική σελίδα και στην αριστερή στήλη πρέπει από όλους τους οικονομικούς φορείς να επιλεγεί → Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων- ΕΣΗΔΗΣ → Εγγραφείτε σαν οικονομικός φορέας και ειδικότερα επιλέγεται:
→ Αίτηση εγγραφής φορέων με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), εάν πρόκειται για Έλληνες Προμηθευτές ή
→ Application for registration of EU suppliers, εάν πρόκειται για προμηθευτές εντός Ευρωπαϊκής ένωσης ή
→ Application for registration of third country suppliers, εάν πρόκειται για προμηθευτές τρίτων χωρών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες που αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να αποδέχονται τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:

– Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν ήδη από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

– Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

– Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

– είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα,
– είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Όλοι οι υποψήφιοι χρήστες υποβάλλουν το αίτημα εγγραφής τους ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Υπάρχουν και σχετικές οδηγίες τις οποίες μπορούν να συμβουλευτούν οι προμηθευτές.

– Για τη συμμετοχή των Οικονομικών φορέων στην ηλεκτρονική διαγωνιστική
διαδικασία απαιτείται, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:


Ενδεικτικά, για την πύλη ΕΡΜΗΣ, τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να αποκτήσουν ψηφιακά πιστοποιητικά και κατ’ επέκταση ψηφιακή υπογραφή είναι τα εξής:

1. Ο τελικός χρήστης πρέπει να προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό (έξυπνη κάρτα ή usb token) που φέρει την επίσημη ονομασία ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) προκειμένου να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή. Ενδεικτικά σας αποστέλλουμε το τεχνικό δελτίο σχετικά με την προμήθεια ΑΔΔΥ:

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου