Επιστολή ΙΣΘ προς ΠΙΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. Πρωτ.5748/Γ 
Θεσ/νίκη 7-11-2014

Προς
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3
Τ.Κ.106 75
Αθήνα 

Υπ’ όψη Νομικής υπηρεσίας 

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με το αρ.7 παρ.1, Κεφάλαιο Δ’, του Ν.4111/1960, το οποίο αντικαθιστά την παρ.2 του αρ.1 του ν.δ. 3348/1955 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας” τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ. εκλέγονται μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών προερχόμενα από πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης κάθε τρία έτη, έπειτα από ειδική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία προηγείται χρονικά 15 ημέρες και η οποία αποτελείται μόνο από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τους Προέδρους των τοπικών Ιατρικών Συλλόγων ή τους νομίμους αναπληρωτές τους.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα αναφορικά με το αν η προαναφερόμενη διάταξη έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής των μελών του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ..

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Dr. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος   Νικόλαος Νίτσας

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου