ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΦΑΣ

ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 
Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας
Πάτρα 3-1-2014
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
Προς ενημέρωση των μελών του συλλόγου σας 
Τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
 
03 | 01 | 2014
 
Με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του νόμου 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι:
 
Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).
 
● Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.
 
● Η κατάργηση της έκδοσης δελτίου αποστολής, με παράλληλη καθιέρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, όπως αυτή εξειδικεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (σπάνια αφορά ιατρούς όπως πχ περιπτώσεις επιστροφής προμηθειών ή μηχανημάτων – εργαλείων).
 
Αναλυτικά τα επαγγέλματα που δεν είναι υπόχρεοι χρήσης ΦΤΜ από 1.1.2014 και για ένα χρόνο.

[03.01.2014]
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος με τα επαγγέλματα που σύμφωνα με το Δ.τύπου του ΥΠΟΙΚ δεν είναι υπόχρεοι στην τήρηση φορολογικής ταμειακής μηχανής.
 
Ορίζουμε τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών ως εξής:
 
Οι παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και την μορφή του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα):
 
α) Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι.
Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών της ανωτέρω περίπτωσης α΄, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι, στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης, που μπορεί να αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη. 
Μετά την πλήρη κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων), οι επιχειρήσεις που τηρούσαν τα πρόσθετα αυτά βιβλία και εξέδιδαν τις αποδείξεις τους αυτές αθεώρητες (λόγω της τήρησης των ασφαλών πληροφοριών – πρόσθετων βιβλίων-) εξακολουθούν να εκδίδουν τις αποδείξεις αυτές αθεώρητες. 
 
Όσες από τις άνω επιχειρήσεις εξέδιδαν τις αποδείξεις τους με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ εξακολουθούν να εκδίδουν τις αποδείξεις τους όπως και πριν την 1.1.2014. Η τήρηση του φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΔΦΣΣ) από 1.1.2014 για τις εν λόγω επιχειρήσεις καθίσταται πλέον προαιρετική. 
 
Με την επιφύλαξη επερχόμενων μεταβολών. 
 
Καλή χρονιά.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου