Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία: Διαδικασία εφαρμογής των κριτηρίων χορήγησης της άδειας σκοπιμότητας

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014
Προς: Υπουργό Υγείας
κ. Μάκη Βορίδη
Κοινοποίηση: Επιτροπή Ιοντιζουσών
και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εφαρμογής των κριτηρίων χορήγησης της άδειας σκοπιμότητας υπό την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ//2010 (ΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π οικ 154949 ΦΕΚ Β 1918 2010). 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία επανέρχεται εκ νέου προκειμένου να εκφράσει, υπό την ιδιότητά της ως εκ του νόμου συμβουλευτικού χαρακτήρα οργάνου – επιστημονικού φορέως, την βαθύτατη ανησυχία της αναφορικά με την εφαρμογή των κριτηρίων αδειοδότησης μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών.

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 43/28.2.2014 επιστολή μας είχαμε ενημερώσει τον προκάτοχό σας αναφορικά με τα κριτήρια που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών σκοπιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ//2010 (ΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π οικ 154949 ΦΕΚ Β 1918 2010), των οποίων η τήρηση οφείλει να είναι απαρέγκλιτη.

Σκοπός των κριτηρίων που ετέθησαν με την ως άνω υπουργική απόφαση είναι προδήλως η προστασία της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης μεταξύ άλλων αποφασιστικό κριτήριο για τη χορήγηση αδειών σκοπιμότητας είναι και ο χρόνος αναμονής για ραντεβού στα ήδη λειτουργούντα μηχανήματα της περιοχής.

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι, παρά το γεγονός ότι έχουμε ενημερώσει σχετικώς τις αρμόδιες αρχές, μέχρι και σήμερα η χορήγηση αδειών σκοπιμότητας για τα Χ2 εργαστήρια γίνεται σωρηδόν ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα κατά πρόδηλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα κριτήρια που θέτει η ως άνω Υπουργική Απόφαση και ιδίως το κριτήριο του χρόνου αναμονής για ραντεβού στα ήδη λειτουργούντα μηχανήματα της περιοχής. Η δε εκ του νόμου αρμόδια Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών παρακωλύει συστηματικά συγκεκριμένα μέλη της από την άσκηση των νομίμων καθηκόντων τους σύμφωνα με τον νόμο, αφού δεν γνωστοποιεί σε αυτά την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεών της και δεν τους χορηγεί αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης αυτής κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, ως εκ της ιδιότητας της ως εκ του νόμου συμβουλευτικού χαρακτήρα – επιστημονικού οργάνου σε θέματα ακτινοπροστασίας θεωρεί ότι έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά ταυτόχρονα και την υποχρέωση να συνεπικουρεί τους αρμόδιους φορείς και αρχές στην εποπτεία της τήρησης των κανονισμών ακτινοπροστασίας καθώς και της σχετικής κείμενης νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτόν έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των μη νομίμων αποφάσεων της ανωτέρω Επιτροπής περί μαζικής χορήγησης αδειών χωρίς εφαρμογή των νομίμων κριτηρίων. 

Επειδή το Υπουργείο Υγείας είναι αρμόδιο να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της Υγείας καθώς και να εποπτεύει την εφαρμογή της.

Επειδή η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αποτελεί έναν από τους θεμελιωδέστερους σκοπούς, στους οποίους εξειδικεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Παρακαλούμε όπως αρμοδίως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές και φορείς και ιδίως προς την Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.

Για την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Ο Πρόεδρος
Κ.Στριγγάρης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου