Ελεύθερη συστέγαση ιατρείων και διαιτολογικών γραφείων με Σ/Ν

ONMED. Η συστέγαση στον ίδιο χώρο ενός, ή περισσοτέρων ιατρείων, ή οδοντιατρείων ή πολυιατρείου, ή πολυοδοντιατρείου με μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες και διαιτολογικά γραφεία χωρίς εταιρική σχέση των δικαιούχων, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας « Ρυθμίσεις υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» το οποίο συζητήθηκε σήμερα το πρωί στην Βουλή σε δεύτερη ανάγνωση.
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται και άλλες ρυθμίσεις όπως, θέματα αναφορικά με τις αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ (για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζονται δαπάνες στον Οργανισμό, εάν κατατεθούν μετά την 20η ημέρα κάθε μήνα) ξοφλήσεις του Οργανισμού προς τα φαρμακεία αλλά και η δημιουργία Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον ασφαλιστικό Οργανισμό, που θα είναι υπεύθυνη για τις τιμές υλικών και φαρμάκων. 

Αναλυτικά, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τα εξής:

Επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο ενός, ή περισσοτέρων ιατρείων, ή οδοντιατρείων ή πολυιατρείου, ή πολυοδοντιατρείου με μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες και διαιτολογικά γραφεία χωρίς εταιρική σχέση των δικαιούχων. Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, ορίζςεται ρητά ότι θα υφίσταται κοινός χώρος αναμονής των ανωτέρω συστεγαζομένων ιδιωτικών φορέων κατ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι προυποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

– Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν, μετά την 20η ημέρα κάθε μήνα. Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, καθώς και να εισηγείται στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Στο άρθρο 4 αναφορικά με την εξόφληση του συνόλου των υφισταμένων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των κλάδων υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Οργανισμό προς τα φαρμακεία:

– Δεν απαιτείται η προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εάν τελούν εν ισχύ οι ήδη προσκομισθείσες από τα φαρμακεία για την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του Οργανισμού.

– τα φαρμακεία υποχρεούνται όπως εντός του μηνός από την εξόφληση εκδώσουν και προσκομίσουν πιστωτικό τιμολόγιο προς τον Οργανισμό για το ποσό της εκπτώσεως επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ) που παρασχέθηκε. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηςε στον ΕΟΠΥΥ.

Εάν μετά την καταβολή της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των φαρμακείων.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου