Δ. Ν.Πατσάκης: ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δαπάνες Υγείας | ΙΑΤΡΟΙΜΕΤΡΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δημήτρης Ν.Πατσάκης,16.4.13

1.    Διαφοροποίηση ποσοστού συμμετοχής αναλόγως:

 -Κατηγορίας φαρμάκων (off-patent & γενόσημα)

Για μεν τα φάρμακα της «θετικής» λίστας, μειωμένη συμμετοχή, κλιμακούμενη βάσει Λ.Τ. Για τα λοιπά, αυξημένη είτε σε ποσοστό, είτε ως τμήμα της διαφοράς Ασφαλιστικής-Λιανικής τιμής.

-Λιανικής ή Ασφαλιστικής τιμής («θετικής» λίστας)

Ποσοστό συμμετοχής μειούμενο βάσει Λιανικής Τιμής.

-Όγκου ανάλωσης βάσει πάθησης (χρόνια ή βαρειά νοσήματα)

Εκτός των σκευασμάτων/Δ.Ο. με μηδενική συμμετοχή (Ν.3816) ή με μειωμένη λόγω χρονίων παθήσεων, επιβολή «προστίμων» στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται υπερβολική συνταγογράφηση/εκτέλεση, τόσο στον συνταγογράφο όσο και στον δικαιούχο. Το παράδειγμα των αντιβιοτικών ή των βιταμινούχων σκευασμάτων είναι αποδεικτικό.

2.    Καθορισμός περιθωρίου Μικτού Κέρδους βάσει Λιανικής Τιμής

Κατάργηση του παραλόγου ενιαίου ποσοστού (e 32% προ ΦΠΑ) στα σκευάσματα Λ.Τ. έως 200 Ευρώ. «Εκκίνηση» από π.χ. 40% για Λ.Τ. έως 5 Eυρώ ,μειούμενη σταδιακά έως και π.χ. 10%, εξαιρουμένων των Φ.Υ.Κ. και αυτών των χρονίων παθήσεων.

3.    Κίνητρα συνταγογράφησης ιατρών με θέσπιση «στόχων» ανά ATC και πλήθους γενοσήμων στην Δραστική Ουσία ή την δοσολογία.

Με βάση τα ηλεκτρονικά δεδομένα κάθε ιατρού (βάσει ΑΜΚΑ), είναι ευχερής η «εικόνα» της συνταγογράφησης σε παρελθόντα χρόνο. Η ύπαρξη κανενός, ενός ή περισσοτέρων προϊόντων ανά Δ.Ο/Φαρμακοτεχνική μορφή, παρέχει την δυνατότητα στόχων ανά ATC & Δ.Ο. Δεν είναι δόκιμη η υποχρέωση επίτευξης «στόχων» συνολικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η παραβολή συνεδριών/γνωματεύσεων/θεραπειών και συνταγών. Το δεδομένο της απόκλισης γνωματεύσεων και φαρμάκων κ/κ (4 και 40 περίπου ετησίως) αποδεικνύει, κατά κάποιο τρόπο, το πώς ακριβώς δημιουργείται το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης.

4.Υποχρέωση εφαρμογής Θεραπευτικών Πρωτοκόλων για την συνταγογράφηση.

Σαφείς κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με το ποιος, πότε, γιατί, σε ποιόν και πόσο συχνά καταφεύγει σε φαρμακευτική θεραπεία, χωρίς να ακολουθεί τα διεθνή standards.

5.    Θέσπιση ορίων παρακλινικών εξετάσεων, ανά ηλικία, φύλο και DRG σε χρονική βάση.

Για περισσότερες από 1 π.χ. Αξονική Τομογραφία ή Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας σε ορισμένο χρόνο, υποχρέωση γνωμάτευσης από Κρατικό Νοσηλευτήριο ή έγκριση από ανώτερο όργανο. Συμμόρφωση αντίθετα με τα διεθνή ισχύοντα για τους περιγεννητικούς ελέγχους, τις μαστογραφίες και τα pap-test, τα PSA για τους άρρενες άνω των 50 κ.τ.λ.

6.    Προληπτική Ιατρική Μέριμνα στο σύνολο του προ-σχολικού και σχολικού πληθυσμού.

Είναι γνωστό πως η μη διαπίστωση «κρυφών» παθήσεων και η ελλειπής προαγωγή της Υγείας, επιφέρει σοβαρότατο κόστος σε βάθος χρόνου. Η δαπάνη π.χ. σε ιδιώτες ιατρούς για την ετήσια συμπλήρωση των «Βιβλιαρίων Υγείας Παιδιού» είναι βέβαιο πως υπολείπεται από τις πιθανές δαπάνες στο άμεσο μέλλον.

7.    Ηλεκτρονικό Αρχείο Υγείας Πολίτη-«Κάρτα Υγείας»

Παροχή ηλεκτρονικής «Κάρτας» Υγείας στο σύνολο των δικαιούχων (ασφαλισμένοι, ανασφάλιστοι, άποροι κ.ά), αναγνωρίσιμη με φωτογραφία, μέσω της κατοχής ΑΜΚΑ ανεξαιρέτως από όλους. Το μέσο θα παράσχει την δυνατότητα πανελλαδικής διάγνωσης και παραβολής των δεδομένων του ατομικού «Αρχείου Υγείας» και ταυτόχρονα θα δώσει πληροφορίες για τις ροές των ασθενών από την Περιφέρεια προς τα Αστικά κέντρα.

Η «κάρτα» είναι δυνατόν να υποκαταστήσει και τον τρόπο καταβολής της ιδίας συμμετοχής στις δαπάνες υγείας, με εκταμίευση από την επόμενη σύνταξη, μισθό ή Τραπεζικό Λογ/σμό. Είναι πιθανή η εν λόγω χρήση να μειώσει τις δαπάνες πο προκαλούνται από τον «δανεισμό» δικαιωμάτων περίθαλψης σε τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα.

8. Διαφοροποίηση αμοιβών/αποζημιώσεων παρόχων(μέσω ΕΟΠΥΥ & άλλων φορέων)

Εισαγωγή εφαρμογής αμοιβής βάσει αποτελέσματος (P4P).

Διαφοροποίηση αμοιβής αναλόγως συνεδρίας (εξέταση/γνωμάτευση – απλή συνταγογράφηση).

Αμοιβές βάσει όγκου «πελατείας» σε εβδομαδιαία βάση (με plafonds), ειδικότητας και «ανταγωνισμού. Άλλη π.χ. η αμοιβή στην Νίσυρο του 1 Παθολόγου και άλλη του Μαιευτήρα στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη.

Θέσπιση plafonds ανά Διαγνωστικό Κέντρο βάσει υποδομής και βαθμού συγκέντρωσης.

Διαπραγμάτευση Τιμών μέσω διαγωνισμών και ορίων «αντοχής» συστημάτων, αποκλειομένων των «υπεργολαβιών» ανά περιοχή, πληθυσμό και πλήθος παρόχων.

9.    Ουσιαστική λειτουργία Σ.Ε.Ε.Υ.Π.

Λειτουργία ως «ΣΔΟΕ-ΥΓΕΙΑΣ» ,στελέχωση με Εισαγγελικό λειτουργό και δυνατότητα πλήρους εξουσίας, κοινοβουλευτικά ελεγχόμενης.

Αμοιβές βάσει στόχων ελέγχων, αποτελεσμάτων και οικονομικού οφέλους. Το ενδεχόμενο ο π.χ. αποθηκάριος μεγάλου νοσοκομείου να συγκρίνει την αμοιβή του ελεγκτή με τα δικά του «δωράκια», μάλλον πρέπει να προβληματίσει για την αποτελεσματικότητα του οργάνου.

 

 

 

 

 

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου