Δρομολογείται η λειτουργία της ΕΣΑΝ, με την πρόσληψη πέντε ειδικών επιστημόνων

IATRONET. Ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην έκδοση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πέντε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με επιλογή.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υλοποίηση της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ ΑΕ).
 
Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην έκδοση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση πέντε θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με επιλογή.
 
Τα στελέχη αυτά θα είναι μέλη του εποπτικού συμβουλίου της ΕΣΑΝ, ενώ προβλέπεται και ορισμός αναπληρωματικών τους μελών.
 
Σύμφωνα με την προκήρυξη, η οποία επισυνάπτεται πιο κάτω, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
 
Να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκης Ένωσης.
 
Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή να κατέχουν αντίστοιχο αναγνωρισμένο ως ισότιμο κατά την ελληνική νομοθεσία τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού.
 
Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικός τίτλος σπουδών, με αντικείμενο σχετικό με τη διοίκηση, τα οικονομικά, την ιατρική, την πληροφορική μονάδων υγείας, τη νομική επιστήμη και συναφούς κατά προτίμηση, με τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΣΑΝ.

Εμπειρία
 
Πρέπει, επίσης, να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ανάλογη του τίτλου σπουδών τους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΣΑΝ, τον τομέα της Υγείας και το πλαίσιο λειτουργίας του.
 
Nα έχουν άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 
Τέλος, να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.
 
Δ.Κ.
 
Επιπλέον Πληροφορίες
 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου