ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ (32 KAI 37) ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ;

Από το Ν/Σ για τον νέο ΕΟΠΥΥ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ (32 KAI 37) ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ;;;;;

 

ask-question-2-ce96e3e01c85a38a0d39c61cfae6d42c
Άρθρο 32
Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με γνώμη του ΚΕΣΥ ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη λήψη άδειας λειτουργίας, καθώς
και ο απαραίτητος επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, η διαδικασία, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι έλεγχοι για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας.
Επίσης, καθορίζεται το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απαιτείται
για τη λειτουργία της ιδιωτικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας.»

Άρθρο 37
Δυνατότητα Επαναλειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών
1. Επιτρέπεται η επαναλειτουργία ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούσαν προ της
έναρξης ισχύος των π.δ. 247/91 και 517/91 και υπήχθησαν στις διατάξεις του π.δ.
235/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 198/2007 και των οποίων οι
ιδιοκτήτες για λόγους ανωτέρας βίας δεν έχουν επαναλειτουργήσει έως την
ημερομηνία ισχύος του παρόντος ή δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση
επαναλειτουργίας ή αναθεωρήσεως της αδείας στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 235/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες των κλινικών οι οποίοι,
ενώ είχαν το δικαίωμα, δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση αναθεώρησης της
αδείας της κλινικής σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου