Έρχονται ανατροπές στην αποζημίωση των ιδιωτών γιατρών το 2015

 
Ανατροπές στην αποζημίωση των ιδιωτών γιατρών για υπηρεσίες που παρέχουν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, φέρνει η νέα σύμβαση για το 2015 που προωθεί η διοίκηση του Οργανισμού. Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης που αναμένεται να τεθεί άμεσα σε διαβούλευση με τους συνδικαλιστικούς φορείς των παρόχων, η αμοιβή των γιατρών θα τίθεται σε διαπραγμάτευση δύο φορές το χρόνο ενώ ο «κλειστός» ετήσιος προϋπολογισμός θα επαναπροσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών και οικονομικών ελέγχων. 
 
Σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση, «αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά οποιαδήποτε κατεύθυνση των ασθενών από τον συμβαλλόμενο σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία για την εκτέλεση των παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων (διαγνωστικών / θεραπευτικών εξετάσεων / πράξεων ) και των συνταγών». 
 
Ο ιδιώτης ιατρός ή ιατρός ιδιωτικού πολυϊατρείου παραμένει σε ανοιχτή δυναμική λίστα η οποία επικαιροποιείται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού για αγορά ιατρικών επισκέψεων – πράξεων, μετά από αξιολόγηση ή πιθανή αποχώρηση των συμβεβλημένων γιατρών. 
 
Επίσης, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δέχεται στις εγκαταστάσεις του, τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί ειδικό μητρώο – ηλεκτρονικό αρχείο, για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τον Οργανισμό, στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου), τις πραγματοποιηθείσες επισκέψεις, τη συνταγογράφηση, τις ιατρικές πράξεις που εκτελέστηκαν ή που παραπέμφθηκαν για εκτέλεση, ανά Α.Μ.Κ.Α. 
 
Τέλος, οι πάροχοι θα αμείβονται με το ισχύον Κρατικό Τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά την διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Πέραν αυτής, απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον δικαιούχο.

HEALTHVIEW

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου